JAK WYPEŁNIĆ PCC-3?

23 października 2020 Jak wypełnić PCC3

Zdecydowana większość osób będzie w swoim życiu musiała w tym, czy innym momencie zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. W wielu przypadkach nie raz, a co najmniej kilka razy na przestrzeni lat.

Nie powinniśmy o obowiązku jego uregulowania zapominać, ponieważ nawet, jeśli chodzi o bardzo niewielką kwotę, to Urząd Skarbowy może sobie o niej w pewnym momencie przypomnieć, co skończy się dla nas licznymi nieprzyjemnościami.

Zdecydowanie lepiej jest wypełnić PCC-3, zamiast ryzykować grzywnę i inne niefortunne konsekwencje. W takim razie, jak wypełnić PCC-3 i co to właściwie jest PCC-3? Jakie są stawki podatku od czynności cywilnoprawnych i czy może on być zaliczony do kosztów podatkowych? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej.

Jak wypełnić PCC-3 – czym jest PCC-3?

PCC-3 jest formularzem, który należy wypełnić, aby dopełnić obowiązku w zakresie opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, na przykład od sprzedaży, pożyczki, czy zamiany. Obowiązek opłacenia PCC dotyczy przede wszystkim rzeczy, które znajdują się na terytorium RP lub praw majątkowych, które są wykonywane na terytorium RP.

Możliwe jest także opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych rzeczy, które znajdują się za granicą (lub prawa majątkowe wykonywane za granicą). Jednak tylko w sytuacji, w której nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, a ponadto czynność cywilnoprawna także została dokonana w Polsce.

Jest spora grupa czynności cywilnoprawnych, których podatek nie dotyczy. Należą do niej między innymi czynności cywilnoprawne związane ze sprawami alimentacyjnymi, opieki, kurateli i przysposobienia, a także ze sprawami nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Kiedy trzeba wiedzieć, jak wypełnić PCC-3?

Podatek od czynności cywilnoprawnych kojarzymy przede wszystkim z nieruchomościami i pojazdami, ale jego zastosowanie jest znacznie szersze. Wiedza na temat tego, jak wypełnić PCC-3 będzie potrzebna, jeśli zawrzemy:

 • umowę sprzedaży
 • umowę zamiany rzeczy i praw majątkowych
 • umowę darowizny
 • umowę dożywocia
 • umowę pożyczki pieniędzy (względnie rzeczy oznaczonych jedynie co do gatunku)
 • umowę o dział spadku
 • umowę o zniesienie współwłasności
 • umowę spółki
 • umowę depozytu nieprawidłowego.

Uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych będzie także wymagane, jeśli postanowimy ustanowić hipotekę na nieruchomości bądź ustanowić odpłatne użytkowanie (także nieprawidłowe) lub odpłatną służebność.

Warto wiedzieć, że jeśli wartość transakcji nie przekroczyła 1000 złotych, to podatnicy są zwolnieni z konieczności opłacania podatku. PCC-3 należy wypełnić i dostarczyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od momentu, w którym wystąpił obowiązek skarbowy. Dla ułatwienia, jeśli w jednym miesiącu zawarliśmy już trzy lub więcej umowy sprzedaży lub pożyczki, to możemy zamiast kilku PCC-3 wypełnić jedną deklarację zbiorczą PCC-4. Wtedy wszystkie podatki będziemy mogli opłacić jednym przelewem. Żeby skorzystanie z takiej możliwości było dozwolone, między pierwszą, a ostatnią czynnością podlegającą opodatkowaniu nie mogło minąć więcej niż 14 dni.

Gdzie i jak wypełnić PCC-3?

Wypełnianie formularza PCC-3 jest stosunkowo proste i nie powinno zająć dużo czasu. W pierwszej kolejności należy wypełnić pola 1 (tu wpisujemy swój PESEL, lub jeśli chodzi o działalność firmy, NIP) i 4 (tutaj należy wskazać datę, w której dokonaliśmy czynność cywilnoprawną, czyli na przykład sprzedaliśmy samochód). Pola numer 2 i 3 wypełniane są przez urzędnika.

Część A składa się z tylko dwóch elementów. W polu numer 5 należy podać nazwę urzędu skarbowego odpowiedniego dla naszego miejsca zamieszkania, a więc na przykład Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W polu 6 musimy jedynie zaznaczyć kwadrat koło numeru 1 (jeśli chcemy złożyć nową deklarację) bądź koło numeru 2 (jeśli chcemy dokonać korekty we wcześniej złożonej deklaracji).

Część B dotyczy naszych danych identyfikacyjnych, więc to jak ją wypełnimy, zależy od naszej indywidualnej sytuacji. Spośród możliwości w polu 7 należy wybrać taką, która jest odpowiednia do naszej sytuacji, czyli na przykład 4. podmiot, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b ustawy (pożyczkobiorca), jeśli opłacamy PCC w związku z wzięciem pożyczki. Podobnie w polu 8 zaznaczamy, czy jesteśmy podatnikiem niebędącym osobą fizyczną (firmą), czy osobą fizyczną.

Następnie, w zależności od tego, co wpisaliśmy w poprzednim polu, uzupełniamy swoje dane osobowe. Dla osób fizycznych najpierw nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia, a potem imiona rodziców i aktualny adres zamieszkania. Dla firm będzie to najpierw nazwa pełna, potem nazwa skrócona, a następnie adres siedziby.

W części C musimy podać informacje dotyczące zawartej umowy, a także jej przedmiotu. Najpierw w polu 21 zaznaczamy przedmiot opodatkowania (w większości przypadków będzie to 1. umowa), a następnie w polach 22 i 23 informujemy, gdzie jest położna dana rzecz lub gdzie wykonywane są prawa majątkowe, a także, gdzie zawarliśmy umowę cywilnoprawną. Zazwyczaj w obu tych polach zaznaczymy 1. terytorium RP.

Jeśli zaś chodzi o pole 24, czyli zwięzłe określenie treści i podmiotu czynności cywilnoprawnej, to wszystko zależy od tego, czego dotyczyła umowa. Jeśli sprzedaży domu, to musimy zawrzeć w tym podpunkcie wszystkie jego najważniejsze aspekty, podobnie w drugim najpopularniejszym przypadku, czyli przy sprzedaży pojazdu (w tym polu wpiszemy wtedy m.in. rok produkcji, markę i model).

Jak wypełnić PCC-3 – obliczanie podatku

W części D PCC-3 dochodzi do obliczenia, jak duży podatek należy zapłacić. Musimy przy tym pamiętać, że PCC nalicza się nie od stawki, którą zapłaciliśmy, a od wartości rynkowej przedmiotu. Nie możemy więc na przykład znacznie zaniżyć wartości samochodu na umowie, żeby obniżyć podatek. Wartość rynkową wpisujemy w polu obok nazwy czynności cywilnoprawnej, która wystąpiła w naszym przypadku.

Jeśli więc doszło do sprzedaży samochodu, czyli zawarliśmy umowę sprzedaży, to podstawę opodatkowania (np. 10 000 złotych) wpisujemy do znajdującego się obok umowy sprzedaży pola 27. Następnie obliczamy od tego wysokość podatku (np. przy użyciu kalkulatora) i wpisujemy go w pole obok stawki procentowej, w tym przypadku w pole 28. Zsumowaną kwotę wszystkich obliczonych podatków wpisujemy w pole 47.

Część E ma znaczenie tylko w przypadku, kiedy zawarliśmy bądź zmieniliśmy umowę spółki. Jeśli czynność cywilnoprawna była inna i wypełniliśmy już część D, to część E możemy pominąć. Jeśli ma ona do nas zastosowanie, to najpierw musimy wskazać, czy jesteśmy spółką osobową, czy kapitałową, a następnie jaka jest podstawa opodatkowania (np. zawarcie umowy spółki). Następnie musimy wprowadzić dane dotyczące podstawy opodatkowania, kosztów zawarcia umowy i obliczonego podatku.

W części F musimy jedynie wpisać ponownie cały podatek naliczony do zapłaty. W przypadku spółek znajduje się on w polu 53, w innych przypadkach w polu 47. Część G stosuje się tylko w określonych, opisanych we wniosku przypadkach – zazwyczaj nie będzie potrzeby jej wypełniać. W części H należy wskazać, ile załączników dołączyliśmy do wniosku. Ma to zastosowanie, jeśli stron w umowie jest kilka i PCC-3 wypełnia każda z nich.

Na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak w części I wprowadzić swoje dane i osobiście się podpisać. Jeśli nie robimy tego sami, a wniosek składa nasz reprezentant, musi on wprowadzić swoje dane i podpisać się w sekcji I.2.

Jak wypełnić PCC-3 – stawki podatku

Jeśli zapytalibyśmy przypadkowe osoby, ile wynosi podatek PCC, w większości przypadków usłyszelibyśmy zapewne, że 2%. Nie jest to do końca prawda, chociaż faktycznie często to właśnie taka stawka jest stosowana. W zależności od okoliczności, podatek od czynności cywilnoprawnych może wynosić:

 • 2%
 • 1%
 • 0,5%
 • 0,1%.

Stawka 2% dotyczy przede wszystkim umowy sprzedaży, a konkretnie umowy sprzedaży między innymi nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym (wynikających z przepisów prawa spółdzielczego). Jeśli więc sprzedajemy dom lub samochód, co należy do najczęstszych przyczyn wypełniania PCC-3, to zapłacimy właśnie 2% wartości transakcji. W przypadku umowy sprzedaży innych praw majątkowych niż te wymienione powyżej, stosuje się stawkę 1% PCC.

2% PCC występuje także przy umowie zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, a także umowie darowizny. Dotyczy ona takiego rodzaju praw majątkowych, jak przy umowie sprzedaży, a więc przeniesienia własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i tak dalej. Podobnie jak przy umowie sprzedaży, w przypadku innych praw majątkowych niż wymienione obowiązuje stawka 1%.

1% zapłacimy również w przypadku umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, a także odpłatnej służebności. 0,5% PCC obowiązuje w przypadku umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego, a także umowy spółki. 0,1% stosujemy, jeśli nastąpiło ustanowienie hipoteki na określoną kwotę. W przypadku, kiedy hipoteka została ustanowiona na kwotę nieoznaczoną, przyjmuje się opłatę stałą w wysokości 19 złotych.

Jak wypełnić PCC-3 – czy PCC może być kosztem podatkowym?

PCC może być kosztem podatkowym, ale tylko pod warunkiem, że czynność opodatkowana została wykonana w powiązaniu z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czyli na przykład zakupiliśmy samochód i z tego powodu musimy zapłacić PCC, ale nie jest to samochód przeznaczony do celów prywatnych, a samochód firmowy.

Jak wypełnić PCC-3 – podsumowanie

Warto wiedzieć, jak wypełnić PCC-3, ponieważ prędzej, czy później każdy z nas będzie miał taki obowiązek. Na szczęście jest to stosunkowo prosta czynność, której prawidłowe wykonanie nie powinno sprawić nikomu dużego problemu. Zanim jednak tego dokonamy, warto ustalić, jaka stawka podatku nas obowiązuje – zazwyczaj będzie to 2%, ale nie zawsze, więc dobrym pomysłem jest sprawdzenie tego dokładnie, aby się nie pomylić.

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak ocen)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *