Polityka prywatności HF Plus

Polityka prywatności (ochrony danych osobowych)

1. Wprowadzenie

W Habza Finanse Plus Sp. z o.o. (dalej zwana: „Habza”) czujemy się szczególnie odpowiedzialni za
bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Jesteśmy
zdania, że w ramach zachowania najwyższych standardów etycznych przy prowadzeniu naszej
działalności, jesteśmy zobowiązani do należytego informowania Państwa o sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, zważywszy treść nowych przepisów o ochronie danych osobowych,
w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym
dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich
zbierania i wykorzystywania, a także o Państwa prawach jako podmiotów danych.

2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych,
niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie,
przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie,
udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Habza przetwarza dane osobowe w celu
prawidłowego wykonywania zawartych z Państwem umów, w tym także dochodzenia wierzytelności
oraz przeprowadzania postepowań reklamacyjnych.

3. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Habza jest
administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w
których Habza przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i
przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Habza realizuje swoje obowiązki
informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie
z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane Habza jako administratora danych osobowych:
Habza Finanse Plus Sp. z o.o. z siedzibą 02-019 Warszawa, ul. Grójecka 1/3, wpisana do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717984 posługującą się nr NIP
701-080-07-05 oraz REGON 369445450.

4. W jaki sposób i jakiego typu dane osobowe przetwarza Habza?

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych
osobowych, a także celów dla których Habza przetwarza dane osobowe. Kierując się tym, by nasze
wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji
przetwarzania danych osobowych.

Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe Habza lub korzystające z usług świadczonych przez
Habza drogą elektroniczną, które nazywamy dalej łącznie „Serwisami”, mają kontrolę nad danymi
osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich
użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na
pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików
cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane
na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z
serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej
stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny
internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów
Habza.

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w
oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów
związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną
WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i
analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego
nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych
przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim,
współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie
zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie
tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących
numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące
przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych i profilowanie

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów mogą być przetwarzane
w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec
osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację, w
szczególności w takich sytuacjach przetwarzanie ograniczymy do niezbędnego minimum, starając się
profilować dane zanonimizowane i agregowane oraz wyłączając możliwość profilowania danych
szczególnie wrażliwych.

6. Cele przetwarzania danych przez Habza

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa z usług
oferowanych przez Habza mamy do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w
zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania:
– dane osobowe osób, które korzystają z naszych usług przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla
celu wykonania umowy,
– niekiedy powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych
osobowych dla celów podatkowych, rachunkowych lub zapobiegania działaniom sprzecznym z prawem.
Poza danymi, o których była mowa powyżej, od osób fizycznych, które kontaktują się z Habza w celu
uzyskania informacji o ofercie (w tym deklarując wolę zwarcia umowy) lub w celu złożenia reklamacji,
podzielenia się uwagami dotyczącymi usług Habza, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy
z Habza, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer
dowodu osobistego, adres e-mail oraz numer telefonu. Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę
wyrażoną przez klienta lub potencjalnego klienta Habza lub w celu wykonania umowy zgłoszonego przez
daną osobę (w tym celu wykorzystujemy także systemy elektronicznego rejestrowania rozmów w
przypadku zawierania umów i kontaktów z klientami w drodze telefonicznej, przy czym w takim
przypadku informujemy osobę fizyczną o nagrywaniu połączenia i możliwości rozłączenia się w
przypadku braku zgody na nagrywanie). Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie
usprawiedliwionego celu nas jako administratora danych.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie nam informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych
(takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach
religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia
fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, dane o karalności, informacje
dotyczące życia prywatnego). W przypadku otrzymania takich informacji, z wyłączeniem obowiązków
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, będziemy dążyć do niezwłocznego ich
trwałego usunięcia z naszych zbiorów danych.

Habza przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą
znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami Habza niebędącymi osobami
fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach
informatycznych, którymi posługuje się Habza (w tym systemach elektronicznego rejestrowania rozmów
w przypadku zawierania umów i kontaktów z klientami w drodze telefonicznej, przy czym w takim
przypadku informujemy osobę fizyczną o nagrywaniu połączenia i możliwości rozłączenia się w
przypadku braku zgody na nagrywanie). Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między
innymi: imię i nazwisko, adres firmy i tytuł reprezentacji – w przypadku reprezentowania osoby prawnej
lub innej jednostki organizacyjnej, adres e-mail oraz numer telefonu albo faksu, a także numer
rachunków płatniczych lub inne dane pozwalające wykonać transakcję płatniczą. Nadto, w przypadku
klientów, którzy zawarli z Habza umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w
tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych.

7. Retencja czyli jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej
legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez HABZA. W obowiązujących w Habza
politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam
przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie
do tego informujemy, że:
1) w przypadku, gdy Habza przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody, okres
przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika czyli uzyskania przez nas
oświadczenia o cofnięciu zgody;
2) w przypadku, gdy Habza przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu
administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres
przedawnienia roszczeń, obecnie wynoszący do 6 lat od zakończenia relacji prawnej) lub do momentu
sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w zakresie i w
sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
3) przypadku, gdy Habza przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na
obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na
przykład czas w jakim organy władz publicznych są uprawnione do żądania od nas określonych czynności
związanych z przetwarzanymi przez nas Państwa danymi osobowymi);
4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres
przechowywania danych w przypadku umów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie
wykonywania umowy maksymalnie 6 lat.

8. Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa lub
bezpośrednio z nich wynika taki obowiązek na nas nałożony. W pierwszym przypadku, w stosownej
umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w
celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i
bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a Habza ma stała i pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot,
któremu Habza powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, dane te faktycznie
przetwarza. W drugim z przypadków, zasady przekazywania danych i sposoby postepowania z nimi
określają przepisy prawa, przekazanie takie następuje wyłącznie wobec organów władz publicznych
wykonujących swoje ustawowe kompetencje. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami
danych osobowych, które Habza przetwarza jako administrator danych osobowych, mogą być:
– podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. procesorzy);
– podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Habza;
– podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Habza;
– pozostali podwykonawcy Habza, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi
serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Habza;
– windykatorzy
(przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne
dla osiągnięcia danego celu);
– audytorzy, doradcy prawni, doradcy podatkowi;
– organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy władz publicznych, oraz
organy egzekucyjne
(przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie,
w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).
Wyłączywszy ostatnie kategorie, nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza granice
Rzeczypospolitej Polski.

9. Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich
realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Habza jako administrator
danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku
wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami
właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy
o kontakt. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu
tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.
Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych.
Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@habza.com.pl.

Zmiana danych osobowych
Zmiany (prawo do sprostowania), w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza
Habza można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: iod@habza.com.pl.

Wycofanie zgody
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w
dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i
umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W przypadku braku odmiennej
informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania
zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres iod@habza.com.pl.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że
przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:
– przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której
się znalazła,
– dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane
dla tego celu.
Z prawa sprzeciwu można skorzystać w każdym momencie.
Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono
np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas można od nas żądać ograniczenia
przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres iod@habza.com.pl.
Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne
do celów, dla których zostały zebrane przez Habza, albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na
przetwarzanie danych przez Habza. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec
przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być
również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa
się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa
się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści
niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, prosimy o kontakt
mailowy na adres iod@habza.com.pl.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Habza mają również prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa).

Adres korespondencyjny Spółki, to:
HABZA FINANSE PLUS SP. Z O.O.
UL. GRÓJECKA 1/3
02-019 WARSZAWA

10. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy
okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów
odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane
w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki
prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o
ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów
lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.