Informacja dot. Pośrednika kredytu konsumenckiego

INFORMACJA dot. POŚREDNIKA KREDYTU KONSUMENCKIEGO

udzielana zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Firma Pośrednika kredytu konsumenckiego:  
  Habza Finanse Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Siedziba Pośrednika kredytu konsumenckiego:  
  ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa  
Numer w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego:  
  RPK040012  
Zakres umocowania pośrednika kredytu konsumenckiego:  
1.W odniesieniu do realizacji postanowień Rozdz. 2 Ustawy o kredycie konsumenckim z dn. 12.05.2011r Pośrednik zobowiązuje się do poinformowania Klienta przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki o wysokości opłat związanych ze świadczoną usługą pośrednictwa kredytowego. Pozostałe koszty wynikające z zawarcia umowy o kredyt konsumencki nie są Pośrednikowi znane, a obowiązek informacyjny spoczywa na Kredytodawcy.
2.Pośrednik oświadcza, iż działa wyłącznie we własnym imieniu oraz nie jest związany umowami z Bankami ani instytucjami finansującymi, a co za tym idzie nie pobiera od nich wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa kredytowego. Art., 28 Ustawy o kredycie konsumenckim nie ma zastosowania.
3. Habza Finanse Centrum Sp. z o.o. jest umocowany przez Klienta do dokonywania czynności związanych z pośredniczeniem finansowym przy zawarciu przez Klienta umowy o kredyt/pożyczkę.
Procedury składania skarg na pośrednika w trybie wewnętrznym i sposób korzystania z pozasądowych procedur wnoszenia skarg i odwołań:  
Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji zostały określone w Regulaminie składania reklamacji Habza Finanse Centrum Sp. z o.o., który jest dostępny w siedzibie spółki, a także dostępny jest na stronie internetowej www.habza.com.pl. Reklamację Klient może przekazać, w najbardziej dogodny dla siebie sposób:
1.W siedzibie spółki Habza Finanse Centrum Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,
2.Przesyłając list na adres: Habza Finanse Centrum Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,
3.Dzwoniąc pod numer telefonu: 22 243 53 14 dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 19:00. Opłaty za połączenie z Infolinią z telefonów stacjonarnych i komórkowych – opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci.
4.Poprzez przesłanie Reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail w formie elektronicznej na adres: info@habza.com.pl
Wynagrodzenie pośrednika kredytu konsumenckiego:  
Habza Finanse Centrum Sp. z o.o. otrzymuje wynagrodzenie od Klientów na podstawie zawartej z nimi umowy pisemnej w zakresie pośrednictwa finansowego.

INFORMACJA dot. POŚREDNIKA KREDYTU KONSUMENCKIEGO

udzielana zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Firma Pośrednika kredytu konsumenckiego:  
  Habza Finanse Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Siedziba Pośrednika kredytu konsumenckiego:  
  ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa  
Numer w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego:  
  RPK006963  
Zakres umocowania pośrednika kredytu konsumenckiego:  
1.W odniesieniu do realizacji postanowień Rozdz. 2 Ustawy o kredycie konsumenckim z dn. 12.05.2011r Pośrednik zobowiązuje się do poinformowania Klienta przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki o wysokości opłat związanych ze świadczoną usługą pośrednictwa kredytowego. Pozostałe koszty wynikające z zawarcia umowy o kredyt konsumencki nie są Pośrednikowi znane, a obowiązek informacyjny spoczywa na Kredytodawcy.
2.Pośrednik oświadcza, iż działa wyłącznie we własnym imieniu oraz nie jest związany umowami z Bankami ani instytucjami finansującymi, a co za tym idzie nie pobiera od nich wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa kredytowego. Art., 28 Ustawy o kredycie konsumenckim nie ma zastosowania.
3. Habza Finanse Plus Sp. z o.o. jest umocowany przez Klienta do dokonywania czynności związanych z pośredniczeniem finansowym przy zawarciu przez Klienta umowy o kredyt/pożyczkę.
Procedury składania skarg na pośrednika w trybie wewnętrznym i sposób korzystania z pozasądowych procedur wnoszenia skarg i odwołań:  
Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji zostały określone w Regulaminie składania reklamacji Habza Finanse Plus Sp. z o.o., który jest dostępny w siedzibie spółki, a także dostępny jest na stronie internetowej www.habza.com.pl. Reklamację Klient może przekazać, w najbardziej dogodny dla siebie sposób:
1.W siedzibie spółki Habza Finanse Plus Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,
2.Przesyłając list na adres: Habza Finanse Plus Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,
3.Dzwoniąc pod numer telefonu: 22 243 53 14 dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 19:00. Opłaty za połączenie z Infolinią z telefonów  stacjonarnych i komórkowych – opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci.
4.Poprzez przesłanie Reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail w formie elektronicznej na adres: info@habza.com.pl
Wynagrodzenie pośrednika kredytu konsumenckiego:  
Habza Finanse Plus Sp. z o.o. otrzymuje wynagrodzenie od Klientów na podstawie zawartej z nimi umowy pisemnej w zakresie pośrednictwa finansowego.