Informacja dot. Pośrednika kredytu konsumenckiego

INFORMACJA
dot. POŚREDNIKA KREDYTU KONSUMENCKIEGO
udzielana zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Firma Pośrednika kredytu konsumenckiego

Habza Finanse Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba Pośrednika kredytu konsumenckiego

ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa

Numer w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego

RPK 040012

Zakres umocowania pośrednika kredytu konsumenckiego

  1. W odniesieniu do realizacji postanowień Rozdz. 2 Ustawy o kredycie konsumenckim z dn. 12.05.2011r Pośrednik zobowiązuje się do poinformowania Klienta przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki o wysokości opłat związanych ze świadczoną usługą pośrednictwa kredytowego. Pozostałe koszty wynikające z zawarcia umowy o kredyt konsumencki nie są Pośrednikowi znane, a obowiązek informacyjny spoczywa na Kredytodawcy.
  2. Pośrednik oświadcza, iż działa wyłącznie we własnym imieniu oraz nie jest związany umowami z Bankami ani instytucjami finansującymi, a co za tym idzie nie pobiera od nich wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa kredytowego. Art., 28 Ustawy o kredycie konsumenckim nie ma zastosowania.
  3. Habza Finanse Centrum Sp. z o.o. jest umocowany przez Klienta do dokonywania czynności związanych z pośredniczeniem finansowym przy zawarciu przez Klienta umowy o kredyt/pożyczkę.

Procedury składania skarg na pośrednika w trybie wewnętrznym i sposób korzystania z pozasądowych procedur wnoszenia skarg i odwołań

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji zostały określone w Regulaminie składania reklamacji Habza Finanse Centrum Sp. z o.o., który jest dostępny w siedzibie spółki, a także dostępny jest na stronie internetowej www.splatakredytow.pl. Reklamację Klient może przekazać, w najbardziej dogodny dla siebie sposób:
1. W siedzibie spółki Habza Finanse Centrum Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,2. Przesyłając list na adres: Habza Finanse Centrum Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,
3. Dzwoniąc pod numery telefonów: 22 243 53 14, 602 773 802, dostępne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 19:00. Opłaty za połączenie z Infolinią z telefonów stacjonarnych i komórkowych – opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci.
4. Poprzez przesłanie Reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail w formie elektronicznej na adres: reklamacje@habza.com.pl

Wynagrodzenie pośrednika kredytu konsumenckiego
Habza Finanse Centrum Sp. z o.o. otrzymuje wynagrodzenie od Klientów na podstawie zawartej z nimi umowy pisemnej w zakresie pośrednictwa finansowego.