Rozłożenie na raty zaległości podatkowej – na czym polega?

3 maja 2023

Sytuacja ekonomiczno-gospodarcza jest obecnie trudna. Z tego powodu wiele przedsiębiorców zmaga się z trudnościami finansowymi. Firmy, które zalegają z podatkiem, mogą skorzystać z narzędzia mającego na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa, jakim jest rozłożenie na raty zaległości podatkowej. Rozwiązanie to dedykowane jest osobom, które nie są w stanie zapłacić jednorazowo całego podatku, zaległości podatkowych czy odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. W jakiej sytuacji możliwe jest rozłożenie podatku na raty i jak złożyć wniosek o taką ulgę? Podpowiadamy.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej – wprowadzenie

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że musi rozliczać się z fiskusem i regularnie płacić podatki. Brak terminowego regulowania tego typu zobowiązań sprawia, że z czasem powstają zaległości podatkowe. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi nie tylko uregulować powstałe zobowiązanie, ale także odsetki, które z nich wynikają. Jeżeli ze względu na złą sytuację finansową firmy nie jest w stanie zapłacić takiej kwoty w całości, może wnioskować o rozłożenie na raty zaległości podatkowej.

Opcja ta dla wielu firm jest jedyną możliwością spłaty zadłużenia. Decyzja o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej jest jednak uznaniowa. Z tego powodu to urząd skarbowy decyduje o tym, czy konkretna firma będzie miała prawo uregulować swoje należności w ratach, czy też nie. Podczas podejmowania takiej decyzji bierze pod uwagę ważny interes podatnika lub interes społeczny.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej – czy to możliwe?

Podatnicy, którzy nie są w stanie jednorazowo zapłacić całego podatku lub mają zaległości podatkowe, mogą złożyć do urzędu skarbowego wniosek o rozłożenie na raty takiego zobowiązania. Rozwiązanie to jest możliwe jednak tylko wtedy, kiedy przedsiębiorstwo spełnia pewne warunki. Kryterium koniecznym do rozłożenia zaległości podatkowej na raty jest ważny interes podatnika lub interes społeczny. 

Pojęcia te jednak nie są zbyt dobrze zdefiniowane. Zgodnie z orzecznictwem Sądu administracyjnego i wyrokiem z dnia 2 kwietnia 1999 roku, ważny interes podatnika następuje na przykład w sytuacji, kiedy z powodów losowych czy nadzwyczajnych zdarzeń nie jest on w stanie uregulować w terminie zaległości podatkowej. Zalicza się do nich na przykład utratę możliwości zarobkowania czy utratę majątku. Z kolei interes publiczny to sytuacja, kiedy zaległość podatkowa powoduje, że podatnik zmuszony jest do skorzystania z pomocy państwa, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będzie w stanie zaspokoić swoich potrzeb materialnych.

Trudne kredyty to nasza specjalność. Z pomocą doradcy Spłata Kredytów uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Napisz do nas!

Czy podatek można rozłożyć na raty?

Podatek można rozłożyć na raty. Należy w tym celu wystosować specjalne pismo do urzędu skarbowego. Decyzja tego organu jest jednak uznaniowa. Dlatego czasami, nawet jeżeli podatnik spełnia wszystkie wymagania, które teoretycznie uprawniają go do rozłożenia należności podatkowej na raty, może liczyć się z decyzją odmowną, ponieważ urząd uzna, że taka ulga mu nie przysługuje. 

Warto mieć świadomość, że każda sprawa i taki wniosek są rozpatrywane indywidualnie przez urząd skarbowy. Urzędnicy mogą więc sprawdzić sytuację majątkową podatnika i zweryfikować, co stanie się w sytuacji, kiedy nie zaakceptują wniosku o rozłożenie podatku na raty – jak taka decyzja wpłynie na rodzinę podatnika, jego sytuację życiową czy zawodową.

Fot. Pixabay

Jak rozłożyć na raty zaległość podatkową?

Podatnicy, którzy z różnych względów chcieliby rozłożyć na raty zaległość podatkową, muszą spełnić wymagania niezbędne do uzyskania tego typu ulgi. Następnie powinni złożyć wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej – osobiście w urzędzie skarbowym lub elektronicznie za pomocą profilu zaufanego, lub dzięki możliwościom, jakie daje podpis kwalifikowany. Takie podanie można wysłać też pocztą. Wówczas należy wybrać list rejestrowany z potwierdzeniem odbioru. 

Następnie należy poczekać na decyzję urzędu skarbowego. Jest ona niestety uznaniowa, dlatego trzeba się liczyć również z odmową ze strony tego organu. Należy zwrócić szczególną uwagę na treść swojego wniosku. Warto mieć świadomość, że organ nie zastosuje innej ulgi niż ta, o którą poprosimy w podaniu. Dlatego, jeżeli na przykład we wniosku będzie prośba o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, urząd skarbowy może się do niej przychylić lub przekazać nam decyzję odmowną. Nie może jednak zastosować na przykład odroczonego terminu płatności czy umorzyć zaległości podatkowej. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć dokumenty, które uzasadnią naszą prośbę, a więc wykazują na ważny interes osobisty lub społeczny.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej – do kogo go skierować?

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej należy skierować do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Podanie takie należy przesłać jak najszybciej dlatego, jeżeli zorientowaliśmy się, że nie jesteśmy w stanie zapłacić pełnej kwoty podatku, a termin takiej płatności już minął, nie powinniśmy zwlekać. Wniosek można złożyć w formie tradycyjnej, a więc w placówce urzędu skarbowego, elektronicznie za pomocą platformy ePUAP. 

Wniosek o rozłożenie podatku na raty najlepiej złożyć przed upływem terminu płatności, ponieważ w przeciwnym wypadku powstanie zaległość podatkowa. W takim wypadku musimy liczyć się z koniecznością opłacenia również odsetek za zwłokę. 
W sytuacji, kiedy wniosek zawiera błędy lub jest niepełny, wówczas urząd wzywa podatnika do uzupełnienia takich informacji. Od daty otrzymania wezwania mamy na takie działanie 7 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie dane nie zostaną zaktualizowane, wtedy urząd przekazuje postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Od otrzymania takiego postanowienia mamy 7 dni na złożenie zażalenia. Jednak wniosek spełnia wszelkie wymogi – otrzymamy pozytywną lub odmowną decyzję rozłożenia na raty zaległości podatkowej.

Pośredniczymy w pozyskiwaniu kredytów dla osób prywatnych i firm. Pomożemy Ci, nawet jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji.

Skontaktuj się ze swoim doradcą!

Jak uzasadnić wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej?

Żeby wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej został uwzględniony i zaakceptowany przez urząd skarbowy, należy go odpowiednio uzasadnić. Podstawą do uwzględnienia takiego podania są wyłącznie sytuacje uzasadnione ważnym interesem osobistym podatnika lub interesem społecznym. 

Ustawodawca nie wskazał dokładnie zdarzeń zakwalifikowanych do obu tych kategorii. Z tego powodu urząd skarbowy każde podanie rozpatruje indywidualnie i dokonuje analizy okoliczności konkretnej sprawy, oceniając czy w danym przypadku występuje ważny interes osobisty lub społeczny. Wystarczy jednak, aby zachodziła jedna z tych przesłanek, a więc albo ważny interes osobisty, albo interes społeczny, aby wniosek został zaakceptowany. Brak wystąpienia tych przesłanek wyklucza prawo do zastosowania tej ulgi.

Wzór wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Wzór wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej można znaleźć w opisie tej procedury dostępnym na stronie biznes.gov.pl. We wniosku należy podać następujące dane

 • NIP,
 • w przypadku spółki nazwę firmy i REGON, 
 • w przypadku działalności prowadzonej na podstawie wpisu do CEIDG numer PESEL,
 • określić zakres żądania,
 • opisać swoją sytuację i podać przyczyny uzasadniające prośbę rozłożenie zaległości podatkowej na raty.

Należy wskazać również, o jaką ulgę się wnioskuje, a więc czy o pomoc publiczną, czy pomoc De Minimis, czy ulgę, która nie jest pomocą publiczną. W tym drugim przypadku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o pomocy De Minimis otrzymane w roku, w którym ubiega się o taką pomoc,
 • sprawozdanie finansowe za okres trzech lat przygotowane zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • oświadczenie o nienaruszaniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii,
 • formularz informacji potrzebny przy ubieganiu się o pomoc De Minims.

Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty, które uzasadniają prośbę, a więc pozwalają wykazać ważny interes osobisty lub interes publiczny. Może to być: ​​

 • oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej,
 • okresowy bilans zysków i strat,
 • druk ORD – HZ (oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego) lub oświadczenie o odmowie jego złożenia.

Należy dostarczyć do urzędu skarbowego również wszelkie dokumenty, które potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanym terminie.

Na ile rat można rozłożyć podatek?

W przepisach nie znajdziemy informacji o tym, na ile rat można rozłożyć podatek. To wnioskodawca, składając wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, powinien zawrzeć w nim propozycję liczby rat, na które ma zostać rozłożone dane zobowiązanie. Urząd skarbowy może przychylić się do takiej prośby lub zmienić liczbę rat na inną niż wskazana we wniosku. 
Należy pamiętać, że decyzja o rozłożeniu podatku na raty zawsze jest decyzją uznaniową. Z tego powodu urząd może przechylić się do niej, a także wszelkich propozycji zawartych we wniosku lub też nie. Organ ten analizując sytuację podatnika, może stwierdzić, jaka kwota, a co za tym idzie liczba rat, zapewni mu optymalne szanse na uregulowanie należności podatkowych. Z tego powodu każdy wnioskodawca może liczyć na indywidualne potraktowanie jego sprawy i dobranie rozwiązania, które będzie dostosowane do jego możliwości. Urząd skarbowy każdorazowo może zaproponować podatnikom inną liczbę rat, na jakie może rozłożyć zobowiązanie.

Doradcy Spłaty Kredytów przeanalizują Twoją sytuację finansową, znajdą najlepszą ofertę finansowania i przeprowadzą Cię przez proces pozyskiwania kredytu, negocjując dla Ciebie możliwie najlepsze warunki.

Wyślij wniosek!

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej – komu przysługuje?

Zaległości podatkowe dotyczą nie tylko nieterminowego rozliczania podatku dochodowego, ale również brak wpłaty zaliczki na podatek przez przedsiębiorcę czy nierozliczania się z podatku VAT. O Rozłożenie spłaty należności i związanych z nim odsetek może wnioskować:

 • podatnik, 
 • płatnik (na przykład pracodawca),
 • inkasent (na przykład osoba wskazana przez radę gminy do poboru podatku),
 • spadkobierca podatnika lub płatnika,
 • osoba trzecia.

Zwykła osoba fizyczna, która nie jest podatnikiem, nie może jednak rozłożyć swojej zaległości podatkowej na raty. Wyjątkiem jest sytuacja, w której prowadzi ona jednoosobową działalność gospodarczą. W takim przypadku rozłożenie podatku na raty jest możliwe na wcześniej określonych warunkach, a więc wtedy kiedy zachodzi ważny interes osobisty lub społeczny.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej – jakie daje korzyści?

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej to instrument finansowy, który w wielu sytuacjach może poprawić płynność finansową firmy. Możliwość spłaty powstałego wobec urzędu skarbowego zobowiązania w dogodnych ratach w sytuacji, kiedy występuje ważny interes podatnika lub interes społeczny dotyczy:

 • podatku – dochodowego, VAT, zakupu mieszkania, darowizny, itp.,
 • odsetek od zaliczek na podatek, które nie zostały uregulowane terminowo,
 • zaległości podatkowych, które powstały w związku z nieterminową płatnością odsetek.

Korzyści z rozłożenia na raty zaległości podatkowej jest wiele. Opcja ta może uchronić przedsiębiorstwa przed koniecznością zwalniania pracowników lub zmiany zakresu swojej działalności. Jeżeli więc tylko istnieją przesłanki, które mogą przyczynić się do pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku, warto skorzystać z takiej opcji. Zwłaszcza że złożenie podania o rozłożenie na raty zaległości nie wiąże się z żadnymi opłatami związanymi z jego rozpatrzeniem. Pozytywna decyzja jednak wiąże się z opłatą prolongacyjną, którą podatnik musi wnieść do urzędu skarbowego. Jej wysokość zależy od kwoty podatku bądź zaległości podatkowej i naliczana jest:

 • od następnego dnia po terminie zapłaty podatku aż do płatności każdej kolejnej raty,
 • od następnego dnia od daty złożenia wniosku w sprawie spłaty w ratach zaległości podatkowej do dnia spłaty każdej kolejnej transzy.

Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek od zaległości podatkowych, z dnia wydania decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty podatku, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej.

Jak uniknąć zaległości podatkowej?

Pojęcie zaległości podatkowej zostało szczegółowo opisane w ordynacji podatkowej. Zgodnie z zapisami artykułu 51 tego dokumentu, zaległość podatkowa to podatek niezapłacony w wyznaczonym terminie płatności. Ponadto uważa się za nią również niezapłaconą w ustalonym terminie zaliczkę na podatek bądź ratę podatku. 

Żeby unikać zaległości podatkowych, należy opłacać wszelkie wymagane przez urząd skarbowy daniny w wyznaczonym przez tę instytucję terminie. Dobrze jest jednak kontrolować stan swojego konta w urzędzie skarbowym. Możemy również złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatku PIT, CIT czy VAT. 

Taki dokument wydaje urząd skarbowy na wniosek osoby zainteresowanej. Formularz można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, ale także przesłać pocztą elektroniczną czy za pomocą platformy ePUAP. Możemy również wniosek ten wysłać pocztą polską. Takie zaświadczenie podatkowe to dokładny wykaz sytuacji, w jakiej znajduje się podatnik. Dlatego, jeżeli posiada on żadnej zaległości podatkowej, wówczas zostaną one wypunktowane w tym dokumencie.

Nie trać cennego czasu na bezowocne wysyłanie wniosków kredytowych. Skontaktuj się z doradcą, który znajdzie dla Ciebie korzystny kredyt niezależnie od sytuacji.

Napisz do nas!

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej – podsumowanie

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej to podział podatku lub innych zobowiązań na części, które powinny zostać przekazane do urzędu skarbowego w nowych, wskazanych w decyzji tego organu terminach płatności. Żeby móc ubiegać się o taką pomoc, należy spełnić warunek konieczny, jakim jest ważny interes osobisty podatnika lub interes społeczny. Jeżeli kryterium to nie zostanie spełnione, wówczas decyzja urzędu skarbowego będzie odmowna. 

Nawet jeżeli podatnik we wniosku uzasadnił ważny interes osobisty lub społeczny, wówczas fiskus może przychylić się do jego prośby lub ją odrzucić, ponieważ decyzja o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej jest uznaniowa. Zazwyczaj trudna sytuacja finansowa podatnika nie jest wystarczającą podstawą do rozłożenia podatku na raty. Słusznymi powodami do wnioskowania o taką ulgę jest niezawinione pogorszenie sytuacji podatnika, spowodowane na przykład klęską żywiołową, chorobą czy nagłą utratą pracy. Każdy wniosek o rozłożenie zaległości na raty urząd rozpatruje indywidualnie, sprawdzając sytuację majątkową podatnika. 

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak ocen)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *