Przedawnienie odsetek od kredytu – kiedy następuje?

3 stycznia 2024 dodatkowe zrodlo dochodu

Zaciągając jakiekolwiek zobowiązania w banku lub innej instytucji pożyczkowej, należy liczyć się z koniecznością regularnego spłacania rat kredytu wraz z ustalonymi w umowie opłatami, w tym odsetkami. Dodatkowe koszty naliczane są również wtedy, kiedy rata kredytu nie zostaje spłacona w terminie. Z tego powodu warto kontrolować swoje finanse i zobowiązania, aby zawsze mieć pewność, że są one prawidłowo regulowane. Niektórzy klienci zainteresowani są jednak tzw. przedawnieniem odsetek od kredytu. Czy taka sytuacja jest w ogóle możliwa i kiedy następuje? Podpowiadamy.

Przedawnienie odsetek od kredytu – co oznacza?

Poprzez przedawnienie odsetek od kredytu rozumie się ogólne pojęcie, jakim jest przedawnienie roszczeń wynikających z umowy kredytu lub pożyczki. Do takiej sytuacji dochodzi po pewnym okresie, ustalonym przepisami prawa. Jednak warto wiedzieć, że roszczenie, które jest przedawnione, automatycznie nie wygasa, lecz po upływie okresu ustalonego przepisami prawa dłużnik nie może być zmuszony do jego spłaty, a wierzyciel zazwyczaj nie może już dochodzić takiego roszczenia przed sądem powszechnym. Z tego powodu przedawnieniem odsetek od kredytu interesują się zwłaszcza osoby, które straciły płynność finansową i nie były w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań.

Przedawnienie odsetek od kredytu – kiedy następuje?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi w Polsce przepisami wszystkie zobowiązania finansowe ulegają przedawnieniu, co oznacza, że mają one swoją ważność. Po upływie określonego w kodeksie cywilnym terminu dłużnik jest zwolniony ze spłaty takiego zobowiązania. Przedawnienie odsetek od kredytu zgodnie z zapisami artykułu 118 kodeksu cywilnego następuje po sześciu latach, a w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności do przedawnienia odsetek dochodzi po 3 latach. W treści tego przepisu umieszczona jest również informacja o tym, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, z wyjątkiem sytuacji kiedy okres przedawnienia konkretnego zobowiązania jest krótszy niż dwa lata.

Artykuł 118 kodeksu cywilnego odnosi się jednak do sytuacji, w której wierzyciel nie będzie dochodził swoich należności, ponieważ wówczas dojdzie do przerwania biegu przedawnienia. Według prawa przedawnienie odsetek od kredytu następuje bowiem po trzech latach od upłynięcia dnia ich wymagalności, czyli momentu powstania długu.

Nie trać cennego czasu na bezowocne wysyłanie wniosków kredytowych. Skontaktuj się z doradcą, który znajdzie dla Ciebie korzystny kredyt niezależnie od sytuacji.

Napisz do nas!

Przedawnienie odsetek karnych od kredytu – zasady 

Dłużnicy, którzy liczą na przedawnienie odsetek karnych od kredytu, muszą być świadomi, że aby uniknąć konieczności spłaty tej części zobowiązania wobec banku lub innej instytucji finansowej, musi zostać spełnionych szereg warunków, a dodatkowo w międzyczasie nie może dojść do przerwania biegu przedawnienia, ponieważ wówczas jego termin będzie liczony od nowa. Co do zasady, do przedawnienia odsetek karnych od kredytu dochodzi po trzech latach od momentu, w którym stały się one wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń bankowych w przypadku konkretnych rat rozpoczyna się w terminie płatności danej raty, zgodnie z harmonogramem kredytu. Dlatego, jeżeli odsetki karne od kredytu dotyczyły kilku rat, może dojść do sytuacji, w której część z nich uległa przedawnieniu, a część nadal jest wymagalna.

Nie warto jednak liczyć na przedawnienie odsetek karnych od kredytu, ponieważ niespłacanie rat w terminie może skutkować wieloma problemami. Bank klientom, którzy nie spłacają rat w terminie, może wypowiedzieć umowę kredytu, co wiąże się z koniecznością spłacenia jednorazowo wszystkich rat wraz z odsetkami karnymi od kredytu. Dodatkowo w takiej sytuacji przedawnienie odsetek karnych od kredytu będzie liczone osobno dla rat, które były niespłacane przed otrzymaniem wypowiedzenia, a osobno dla pozostałych należności.

Należy pamiętać o tym, że aby doszło do przedawnienia odsetek karnych od kredytu, musi minąć ściśle określony przepisami termin, a dodatkowo nie może dojść do przerwania biegu przedawnienia. Działania wierzyciela takie jak:

  • skierowanie sprawy do komornika,
  • skierowanie sprawy do sądu,
  • rozpoczęcie mediacji z dłużnikiem,
  • uznanie przez dłużnika roszczenia

powodują przerwanie biegu przedawnienia i od tego momentu okres ten będzie liczony od nowa. Co więcej, do takiej sytuacji może dochodzić kilkukrotnie i za każdym razem przedawnienie odsetek karnych od kredytu znowu ma szansę być wymagalne dopiero po okresie trzech lat.

Fot. Pexels

Jak sprawdzić, czy dług wynikający z odsetek jest przedawniony?

Obecnie nie istnieje jedna baza lub źródło, w którym można byłoby sprawdzić, czy dług jest przedawniony. Dlatego dłużnik musi ustalić to samodzielnie. W tym celu należy sprawdzić termin wymagalności odsetek poszczególnych rat kredytu. Jeżeli minęły od tego czasu trzy lata i nie został przerwany bieg przedawnienia, wówczas istnieje duża szansa, że dług się przedawnił.

Kolejnym sposobem jest sprawdzenie baz dłużników, ponieważ w takich rejestrach widnieją informacje o naszych zadłużeniach i niespłaconych zobowiązaniach. W pierwszej kolejności warto sprawdzić swój raport BIK, czyli z Biura Informacji Kredytowej. Dostęp do takich danych jest możliwy przez internet, dzięki czemu w ciągu zaledwie kilku minut, zamawiając swój raport BIK, można wiele dowiedzieć się na temat swoich zadłużeń, a także scoringu BIK. Kolejną bazą, którą warto sprawdzić, szukając informacji czy dług wynikający z odsetek kredytu jest przedawniony, jest KRD, czyli Krajowy Rejestr Dłużników. W tej bazie znajduje się jeszcze więcej informacji niż w BIK, ponieważ rejestr ten gromadzi dane pochodzące z różnych podmiotów.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli w okresie ostatnich trzech lat doszło do sytuacji takiej jak uznanie długu przez dłużnika przez podjęcie rozmów z bankiem, złożenie wniosku o zmianę terminu spłaty rat, zaakceptowanie nowego harmonogramu spłat czy dokonanie częściowej spłaty odsetek, wówczas bieg takiego długu był przerwany, ponieważ został zmieniony termin jego wymagalności. Do przerwania biegu przedawnienia dochodzi także w przypadku rozpoczęcia każdej czynności przed sądem lub innym organem upoważnionym do dochodzenia, ustalenia, lub zabezpieczenia roszczenia, a także poprzez wszczęcie mediacji.

Odsetki kredytu – jak je liczyć?

Żeby obliczyć odsetki kredytu, należy zapoznać się najpierw ze swoją umową kredytową, ponieważ na całkowitą ratę kredytu składa się wiele czynników. Wysokość odsetek zależy jednak głównie od przyjętego oprocentowania kredytu w skali roku. Najłatwiej więc kwotę kredytu pomnożyć przez przyjęte w umowie oprocentowanie, a następnie podzielić przez 12, aby otrzymać sumę miesięcznych odsetek. Przykładowo dla kredytu z kwotą kapitału 100 000 zł i oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 8,5% obliczenia będą wyglądały następująco: 100 000 × 8,5% * 30/365, co daje wynik równy 698 zł.

Kalkulator przedawnienia odsetek – czy istnieje?

Obecnie w internecie można znaleźć sporo narzędzi ułatwiających wykonywanie wielu obliczeń. Na niektórych stronach internetowych banków, a także instytucji pożyczkowych dostępne są kalkulatory kredytów, odsetek, a także przedawnienia kredytów. Narzędzia, które będzie obliczało sumę przedawnionych odsetek próżno jednak na razie szukać. Analizując swoją umowę kredytową i korzystając z powyższych rad, można jednak z łatwością obliczyć przedawnione odsetki. Dłużnicy, którzy mają problem z wykonaniem takich obliczeń lub niepewni swoich umiejętności matematycznych, mogą skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą im w oszacowaniu kwoty przedawnionych odsetek.

Przedawnienie odsetek w egzekucji komorniczej – czy to możliwe?

Mimo że tytuł egzekucyjny w przypadku odsetek od kredytu ulega przedawnieniu po okresie 3 lat to jednak w sytuacji egzekucji komorniczej, kiedy odzyskaniem wierzytelności zajmuje się komornik, w praktyce można powiedzieć, że odsetki takie nigdy nie ulegną przedawnieniu. Wynika to z faktu, iż w dniu rozpoczęcia egzekucji komorniczej, aż do dnia jej zakończenia bieg przedawnienia jest zawieszony, a więc okres trzech lat nie jest w tym czasie liczony. Dłużnicy, którzy mają komornika, nie mogą więc liczyć na przedawnienie odsetek. 

Znajdziemy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę kredytu.
Skontaktuj się z doradcą Spłaty Kredytów jeszcze dziś i otrzymaj potrzebne wsparcie finansowe na dogodnych warunkach.

Wyślij wniosek!

Odsetki kredytu – dlaczego warto je regularnie spłacać?

Regularne spłacanie wszystkich zobowiązań finansowych, a więc na przykład rat kredytu składających się nie tylko z kapitału, ale także odsetek pozwoli nam uniknąć wielu problemów i nie stracić wiarygodności w oczach potencjalnych pożyczkodawców. Regularne, terminowe spłacanie wszystkich zobowiązań odnotowywane jest w Biurze Informacji Kredytowej i wpływa pozytywnie na nasz scoring w BIK. Dlatego dzięki terminowej spłacie zobowiązań, w tym odsetek kredytu, o ile nasza zdolność kredytowa nam na to pozwoli, będziemy mogli zaciągać kolejne zobowiązania, ponieważ bank widząc, że wszelkie należności regulujemy w terminie, uzna nas za wiarygodnego kredytobiorcę.

Dłużnicy, którzy nie spłacają w terminie odsetek kredytu, a także innych zobowiązań, muszą liczyć się z szeregiem nieprzyjemnych konsekwencji swoich działań. Przede wszystkim takie informacje odnotowywane są w bazach dłużników takich jak BIK czy KRD, przez co każda instytucja pożyczkowa lub bank będzie miał do nich dostęp. Dlatego nie spłacając regularnie odsetek kredytu, nie będziemy mogli liczyć na to, że otrzymamy jakąkolwiek inną pożyczkę, zarówno od banku, jak i instytucji pozabankowej, ponieważ będziemy mieli złą historię kredytową. Dodatkowo brak spłaty w terminie kilku rat wraz z odsetkami w banku może skutkować wypowiedzeniem umowy kredytu. W takim przypadku cała pożyczona suma stanie się od razu wymagalna i będziemy musieli ją spłacić w całości. Wśród poważnych konsekwencji braku spłaty odsetek wymienia się także rozpoczęcie egzekucji komorniczej, a nawet utratę majątku.

Przedawnienie odsetek od kredytu – podsumowanie

Zgodnie z obecnie obowiązującymi w Polsce przepisami odsetki od kredytu podobnie jak inne zobowiązania finansowe ulegają przeterminowaniu. Do przedawnienia odsetek od kredytu dochodzi jednak dopiero po trzech latach od czasu, w którym stały się wymagalne. Okres ten może być przerwany i liczony od nowa w przypadku, kiedy dojdzie do przerwania biegu przedawnienia spowodowanego rozpoczęciem mediacji z dłużnikiem, nadania egzekucyjnej klauzuli wykonalności długu wskutek postępowania sądowego lub w momencie, kiedy sprawa zostanie przekazana do komornika. W wielu przypadkach przedawnienie odsetek od kredytu jest więc niemożliwe. Dlatego dłużnicy nie powinni liczyć na to rozwiązanie. Obecnie dłużnik nie musi jednak występować o uznanie przedawnienia odsetek od kredytu, a w sytuacji kiedy taka sprawa trafi do sądu, ten zobligowany jest do zweryfikowania, czy nie doszło do przedawnienia odsetek od kredytu.

5/5 - głosów: 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *